Kinderen

Logopedie kinderen

Logopedie bij kinderen; voor alle onderstaande aspecten hebben wij logopedisten in ons team die zich hierin verder gespecialiseerd hebben en blijven bijhouden wat de laatste ontwikkelingen op dit gebied zijn. Alle specialisaties zijn voor iedere logopedist ook als basiskennis aanwezig.

Automatisering

Kinderen kunnen soms grote moeite hebben om bv. een woord, kleur of een letter die ze al wel kennen, vlot op te roepen uit hun geheugen.

Down syndroom

De spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met Down kan soms onvoldoende op gang komen. Dit dient goed gevolgd te worden en waar nodig gestimuleerd te worden. Ook worden veel adviezen gegeven aan ouders.

Dyslexie

Als uit onderzoek is gebleken dat de diagnose ‘dyslexie’ gesteld is, maar dat de vorm niet ernstig genoeg is om voor de vergoede zorg van een instituut in aanmerking te komen, dan bent u met uw kind in ons Centrum op de juiste plaats.

Fonologisch bewustzijn

Ook wel auditieve vaardigheden of voorbereidend lezen genoemd. Het fonologisch bewustzijn (rijmen, spelen met klanken, horen van een eerste/laatste letter van een woord, ‘hakken en plakken’, letterkennis) is namelijk een belangrijke voorwaarde om in groep 3 het leesleerproces vloeiend te laten verlopen. Vaak blijkt op school met de Cito-toetsen dat dit bij veel kinderen nog onvoldoende ontwikkeld is en wordt vervolgens geadviseerd naar ons gespecialiseerde Centrum te gaan.

Groepstraining

Ons Centrum is gespecialiseerd in het geven van groepstrainingen voor kinderen in groep 2 en 3 bij wie het fonologisch bewustzijn (spelen met klanken, horen van een eerste/laatste letter van een woord, ‘hakken en plakken’, letterkennis) onvoldoende op gang komt. Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde om in groep 3 het leesleerproces vloeiend te laten verlopen.
De groepen bestaan uit 4 tot 6 kinderen.

Lezen en Spelling

Het lezen en/of spellen kan bij kinderen soms moeizaam verlopen. Er kan (te snel) radend gelezen worden of te lang spellend. Niet altijd is er dan sprake van dyslexie, een hardnekkig leesprobleem op woordniveau, maar is er wel extra begeleiding nodig om het lezen en spellen op niveau te krijgen en houden.

Bij lees- en spellingproblemen is er vaak sprake van een onderliggend logopedisch probleem, zoals een taalprobleem, een probleem in de auditieve verwerking of een fonologische stoornis. Dit gedeelte van de behandeling valt onder uw basisverzekering. Wij zullen hiervoor uitgebreid onderzoek verrichten.

Kinderen leren taal ook tijdens het spelen

Meertaligheid

Onder meer als de Nederlandse taal zich niet goed ontwikkelt en de ouders het sterke vermoeden hebben dat de taalontwikkeling ook niet zo goed is in de moedertaal. Soms wordt Kentalis ingeschakeld om onderzoek te doen met een tolk erbij als er twijfels blijven bestaan over de taalontwikkeling in de moedertaal.

Mondmotoriek

Als de mond steeds open staat (mondademing) of veel kwijlen. Vaak is er dan een combinatie met een probleem met de spraak.

Slikken en afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Het slikken verloopt met bijvoorbeeld de tong tussen de tanden, waardoor er een vervorming van de kaak- of gebitsstand kan ontstaan. Veelal verwijst een tandarts naar ons voor deze problematiek.

Spraak

Als een of meerdere klanken nog niet goed worden uitgesproken terwijl dit voor de leeftijd wel zou moeten, bijvoorbeeld de /k/ die vervangen wordt door een /t/ of /spin/ blijft hardnekkig /pin/.

Ook slissen kan een probleem in de verstaanbaarheid geven.
Stotteren kan ook een probleem zijn die de communicatie negatief beïnvloedt.

Adem en Stem

De stem kan bijvoorbeeld hees of schor klinken omdat er veel geschreeuwd wordt of door het nadoen van ‘gekke stemmetjes’ van de televisie.

Taal

Bij onder andere het niet goed kunnen begrijpen van de taal, een kleine woordenschat, moeite met het formuleren van zinnen of een verhaaltje vertellen. Regelmatig wordt een vertraagde taalontwikkeling veroorzaakt door oorproblemen (bijvoorbeeld door veel oorontstekingen).

Ook zijn wij bevoegd om de Hanen oudercursus te geven voor ouders van kinderen die een taalontwikkelingsachterstand hebben en nog niets tot max. 2-3 woorden achter elkaar zeggen. Kijk voor meer informatie op de Hanen-pagina.